Bærekraftig forretningsdrift – Åpenhetsloven


 
Airport Retail Group (ARG) sin visjon er å være den ledende retail-aktøren på lufthavner i Norden og UK. Vår misjon er å tilby våre kunder det nyeste sortimentet innenfor Duty Free, Fashion og Accessoirer. En kombinasjon av høyprofilerte merker og typiske «value for money», kvalitetsprodukter.
Dette innebærer et stort ansvar og ARG er forpliktet til å være sosialt og miljømessig ansvarlig for alle våre handlinger. Vi tar dette ansvaret overfor alle våre kunder som kjøper våre produkter og overfor våre leverandører som deltar i produksjon eller distribusjon av våre produkter. 
Som et retailselskap anerkjenner vi at aktivitetene våre har en miljømessig og sosial innvirkning, som stammer fra produktene vi forhandler og hvordan vi driver butikkene våre.     
ARGs strategi for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) er å drive virksomheten på en måte som minimerer de negative konsekvensene for mennesker og planeten, og som bidrar til samfunnet på en positiv måte.  Denne strategien inkluderer et kontinuerlig arbeid med å kartlegge vår ESG-påvirkning og å definere mål og tiltak for hvordan vi kan forbedre negative konsekvenser.   
Vi er sertifisert medlem av Grønt Punkt Norge. Vi jobber kontinuerlig for å begrense plast og emballasje i vår virksomhet.
Basert på vår forpliktelse har vi satt opp Airport Retail Group's Supplier Code of Conduct (CoC) for å gjøre vår posisjon tydelig for alle våre leverandører. CoC for leverandører er en avtale om ansvarlig forretningsførsel, og alle våre leverandører og forretningspartnere må signere og forplikte seg til CoC. 
CoC-prinsippene gjenspeiler ARGs etiske prinsipper og vår ESG-strategi. Vi krever at internasjonale menneskerettigheter respekteres og at våre avtaleparter ikke medvirker til brudd på disse. Avtaleparten skal også påse at arbeidstakernes lønn tilfredsstiller kravene til minstelønn, at arbeidstiden er i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og at arbeidstakerne har mulighet for tilstrekkelig hvile. I tillegg til menneskerettighetene omfatter CoC miljømessige krav og krav til bekjempelse av korrupsjon.


Åpenhetsloven
Loven skal fremme bedrifters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette gjelder selskapets egen virksomhet, leverandører og leverandørenes verdikjede.
 
Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for mulige brudd – og iverksette tiltak der det er nødvendig. Videre har virksomheten plikt til å informere om hvordan vi utfører aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.


Aktsomhetsvurdering
Det er viktig at ARG kan verifisere at både egen og våre leverandørers virksomhet blir drevet uten å sette grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i fare. ARG har derfor startet leverandørdialogen for å forstå og kartlegge hvilke risikoer og sårbarheter som eksisterer for våre leverandørers ansatte og i lavere nivåer i leverandørkjeden.
Denne kartleggingen vil danne grunnlag for videre undersøkelser og aktsomhetsvurderingsprosessen. Aktsomhetsvurderingen er risikobasert, noe som betyr at vi prioriterer områder hvor vi identifiserer potensiell høy risiko og hvor vi kan ha mest mulig positiv innvirkning.   
Vi vil også gjøre den samme vurderingen med våre andre kontraktsparter. 
I vår egen organisasjon vil menneskerettigheter og arbeidsforhold få økt oppmerksomhet innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, prosjektplanlegging, medarbeiderdialoger og i kompetansehevingsprosesser.
Evaluerings- og risikovurderingsprosesser vil danne grunnlaget for å identifisere og prioritere tiltak for å forbedre forholdene i vår egen virksomhet og i våre leverandørers virksomhet. 
Med henvisning til Åpenhetsloven er det disse prosessene som samlet utgjør ARGs aktsomhetsvurderinger.
ARG inkluderer miljømessige konsekvenser og antikorrupsjon i aktsomhetsvurderingen.  

Spørsmål?
Hvis du har spørsmål om hvordan ARG arbeider for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre forretningspartnere og i leverandørkjeden, kan du henvende deg til contact@airportretail.no.